15 - 22.10. Konkurs fotograficzny.

Organizator konkursu

I. Organizatorem konkursu fotograficznego „ Rzeczywistość Festiwalowa”, zwanego dalej „Konkursem” jest ​Stowarzyszenie przyjaciół Teatru Nowego w Zabrzu "Z KULTURĄ", zwanymi dalej „Organizatorem”.

II. Cel i tematyka konkursu

Celem Konkursu jest

​zebranie różnych spojrzeń na życie wokół XVI Festiwalu Dramaturgii Współczesnej "Rzeczywistość przedstawiona" Zabrze 2016
III. Uczestnicy konkursu

Konkurs "Rzeczywistość Festiwalowa" adresowany jest do wszystkich ​uczestników XVI Festiwalu.

Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć ​10 ​MB​. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości)
2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze​.
3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
• dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
• numer telefonu, adres e-mail,
• tytuł fotografii,
• plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
• datę i miejsce wykonania fotografii

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do

​22 ​października 201​6​ r.

5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.


​6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
​7. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
​8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie

​8 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze